Національна рада з питань антикорупційної політики

Національна рада з питань антикорупційної політики – це консультативно-дорадчий орган при Президентові України,26 який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України.

Національну раду очолює голова, який призначається Президентом України. Виконавчим секретарем Національної ради є за посадою Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання протидії корупції.

До складу Національної ради також входять:

 1. Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого належать питання правового забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень;

 2. голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією (за згодою);

 3. дві особи, кандидатури яких запропоновано Кабінетом Міністрів України;

 4. особа, кандидатуру якої пропонує Рада суддів України (за згодою);

 5. особа, кандидатуру якої пропонує Генеральний прокурор України (за згодою);

 6. особа, кандидатуру якої пропонує Голова Рахункової палати (за згодою);

 7. сім представників громадських об'єднань та/або громадських експертів, які мають досвід підготовки пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики (за згодою);

 8. один представник від всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування (за згодою);

 9. два представники від об'єднань підприємців (бізнес-асоціацій);

 10. глава делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO);

 11. бізнес-омбудсмен.

Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.

Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу. Рішення Національної ради приймається на засіданні більшістю голосів від її складу.

26. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14.10.2014 № 808/2014 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808/2014

Last updated