Національна рада з питань антикорупційної політики

Національна рада з питань антикорупційної політики – це консультативно-дорадчий орган при Президентові України,26 який надає рекомендації щодо напрямів розвитку антикорупційної політики України.
Національну раду очолює голова, який призначається Президентом України. Виконавчим секретарем Національної ради є за посадою Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання протидії корупції.
До складу Національної ради також входять:
 1. 1.
  Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого належать питання правового забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень;
 2. 2.
  голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією (за згодою);
 3. 3.
  дві особи, кандидатури яких запропоновано Кабінетом Міністрів України;
 4. 4.
  особа, кандидатуру якої пропонує Рада суддів України (за згодою);
 5. 5.
  особа, кандидатуру якої пропонує Генеральний прокурор України (за згодою);
 6. 6.
  особа, кандидатуру якої пропонує Голова Рахункової палати (за згодою);
 7. 7.
  сім представників громадських об'єднань та/або громадських експертів, які мають досвід підготовки пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики (за згодою);
 8. 8.
  один представник від всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування (за згодою);
 9. 9.
  два представники від об'єднань підприємців (бізнес-асоціацій);
 10. 10.
  глава делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO);
 11. 11.
  бізнес-омбудсмен.
Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.
Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу. Рішення Національної ради приймається на засіданні більшістю голосів від її складу.
26. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14.10.2014 № 808/2014 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808/2014